Privatlivspolitik, datasikkerhed og utilsigtede hændelser

Privatlivspolitik og datasikkerhed

Ifølge EU PersonDataForordningen (25. maj 2018) er jeg forpligtet til at oplyse dig om følgende:

Psykologloven påbyder mig at føre journal, hvor dine oplysninger om dit cpr. numme, helbred, sociale forhold m.m. vil fremgå. Også, hvad vi aftaler fra gang til gang. Journalen er mit arbejdsredskab for at give dig den bedst mulige behandling.

 

Din journal opbevares i et sikret elektronisk journalsystem v/ Clinic Care, der er strengt fortroligt med alle de obligatoriske sikkerhedssystemer, inkl. databehandleraftale.

 

Hvis du ønsker, at jeg foretager indberetning til  Sygeforsikringen ‘danmark’, vil du blive spurgt om dette samtykke ved den første konsultation. Herefter foregår indberetningen automatisk efter hver betaling.

 

Journalen bliver automatisk makuleret 5 år efter dit sidste besøg.

 

Hvis du har givet din læge, kommune, forsikringsselskab og andre samtykke, kan jeg modtage oplysninger om dig. Hvis der ønskes en udtalelse om dig f.eks. til kommunen, fremsender jeg altid kun efter at have talt med dig og vist dig udtalelsen forinden 

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet

 

Jeg har tavshedspligt, og det er udelukkende mig, som har adgang til din journal. Hvis du er henvist af din læge over Sygesikringen, er jeg forpligtet til at give meddelelse til din læge ved start og afslutning af samtaleforløbet. Hvis du er henvist af din forsikring eller arbejdsplads, kan forsikringen/arbejdspladsen kræve en kort status på behandlingsforløb, hvis det er nødvendigt at ansøge om flere timer. 

 

Situationer, hvor jeg har pligt til at bryde min tavshed:

·      Hvis der er alvorlig risiko for at, at du selv eller andre kommer til skade.

·      Eller hvis et barns trivsel og udvikling er i fare.

 

Min revisor, som selv har tavshedspligt efter gældende lov/regler, modtager oplysninger fra mig i forbindelse med mit årsregnskab.

 

Hvis du er på nogen måde er utilfreds med min håndtering af dine oplysninger, så venligst sig det til mig med ønske om, at vi finder en løsning. Ellers er der altid mulighed for at klage til Datatilsynet.

 

UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Iflg. "Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v." fra Sundheds-og Ældreministeriet  forstås utilsigtede hændelser, som "på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed".

Ved sundhedspersoner forstås "personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar".

"Ved pårørende forstås alle pårørende til en patient, herunder også pårørende, som ikke har en familiemæssig tilknytning til patienten, og som har en viden om utilsigtede hændelser, som patienten har været udsat for."

Utilsigtede hændelser skal rapporteres til den region, hvor de er forekommet.

Rapporteringen til regionen skal ske elektronisk via det internetbaserede rapporteringssystem på hjemmesiden www.dpsd.dk

Der gælder ingen tidsfrist for rapporteringer fra patienter eller deres pårørende.

Ved opfølgning på utilsigtede hændelser er det berettiget at videregive nødvendige oplysninger om patienten, herunder navn og personnummer til henholdsvis region, kommune, privat sygehus eller privatpraktiserende sundhedsperson m.v., f.eks den alment praktiserende læge.

Det anses for væsentligt for patientsikkerhedssystemets funktion, at en rapporterende person ikke afholdes fra, men tilskyndes til at rapportere utilsigtede hændelser. Patientombuddet har ikke behov for at have kendskab til rapporterende personers eller patienters identitet i forbindelse med den centrale vidensformidling. Regionernes (og kommunernes og de private sygehuses) rapporteringer til Patientombuddet skal derfor ske i anonymiseret form.

Personer, som rapporterer en utilsigtet hændelse, kan ikke som følge af rapporteringen underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene, jvn. sundhedslovens § 201. Patientombuddet kan ikke indbringe sager for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller selv behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitet 4-9 og afsnit IV.

Sundhedspersoner er ikke beskyttet mod sanktioner, der iværksættes på andet grundlag end ovennævnte rapporteringssystem.

KLAGE- OG ERSTATNINGSMULIGHEDER:

Det er min pligt som autoriseret psykolog i henhold til §§ 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, at informere dig om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt samt øvrige steder, hvor det måtte være min pligt at bistå dig med en klage.

Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser.

 

Således er fristen for rettidig klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn: inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes overfor Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Og klagen skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Det er ligeledes min pligt at bistå dig i et evt. søgsmål om erstatning - f.eks. til Patienterstatningen.

Patienterstatningens afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Og også Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for en højere instans - nemlig for retten. Det skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

 

Love og Regler

Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om underretningspligt når det gælder fare for liv og sikkerhed: Sundhedsloven kapitel 9, §41-48, og når det gælder børns trivsel og udvikling: Servicelovens § 154.

Om utisigtede hændelser "Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v." fra Sundheds-og Ældreministeriet  (trådte i kraft d. 5. januar 2011)

 

Website publiceres af: DanaWeb A/S , Metalbuen 66 , 2750 Ballerup